menu nhiều cấp

Website có menu xổ dạng bảng chia nhiều cột đẹp, kèm hình

Chia sẻ một vài trang web design by nina có kiểu menu xổ xuống dạng bảng chia làm nhiều cột có kèm ảnh đại diện của nhóm sản phẩm . Ý tưởng trình bày thanh menu cũng là một trong những điểm tạo nên sự khác biệt cũng như tiện dụng cho khách hàng khi sử…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào